10 Ví dụ về đoạn văn tiếng Anh và hướng dẫn kỹ thuật viết đoạn văn

10 Ví dụ về đoạn văn tiếng Anh

Có thể viết thoải mái bằng tiếng Anh có nghĩa là tiếng Anh của bạn trên mức trung bình. Nếu bạn có đủ vốn từ vựng và kiến ​​thức ngữ pháp, bạn có thể viết đúng cấu trúc. Cách để viết một bài luận tốt là viết những đoạn văn chắc chắn.

Trong phần tiếp theo của bài viết, bạn có thể tìm thấy các ví dụ về các đoạn văn về các chủ đề khác nhau. Bằng cách làm việc với các đoạn văn này, Learn Wordly cũng hướng dẫn ghi lại các mẹo cho các đoạn văn mà bạn sẽ tự viết. Chúng tôi muốn bạn đọc vui vẻ. 

10 Ví dụ về đoạn văn tiếng Anh

Ví dụ về đoạn văn tiếng Anh về Sức khỏe

Trong phần này, chúng ta hãy cùng nhau xem xét ví dụ về đoạn văn viết về tỷ lệ đường huyết ở người:

Glucose is the fundamental thing that burns energy in our bodies. We get glucose from the foods we eat and it is transmitted to all cells via blood. This way, glucose ensures the energy which the cell needs. The quantity of the glucose in our blood shows us some data about our body’s health. Measuring blood glucose level is the most common way to control people’s medical condition. And the most known ways to measure the glucose level are measuring preprandial blood glucose and measuring postprandial blood glucose. Preprandial blood glucose test is the test where you get the patient’s blood who has not eaten anything for eight to twelve hours and work on the glucose level in that blood. For the postprandial blood glucose test on the other hand, the patient should have eaten something exactly two hours ago. 

Dịch tiếng Việt:

Glucose là thứ cơ bản đốt cháy năng lượng trong cơ thể chúng ta. Chúng ta nhận được glucose từ thực phẩm chúng ta ăn và nó được truyền đến tất cả các tế bào qua máu. Bằng cách này, glucose đảm bảo năng lượng mà tế bào cần. Lượng glucose trong máu cho chúng ta thấy một số dữ liệu về sức khỏe của cơ thể. Đo mức đường huyết là cách phổ biến nhất để kiểm soát tình trạng bệnh của mọi người. Và những cách được biết đến nhiều nhất để đo lượng đường là đo đường huyết trước ăn và đo đường huyết sau ăn. Xét nghiệm đường huyết trước ăn là xét nghiệm mà bạn lấy máu của bệnh nhân không ăn gì trong vòng 8 đến 12 giờ và dựa trên mức đường huyết trong máu đó. Mặt khác, đối với xét nghiệm đường huyết sau ăn, bệnh nhân nên ăn gì đó cách đây đúng hai giờ. 

Ví dụ về đoạn văn tiếng Anh chủ đề không khí 

Trong phần này, chúng ta hãy cùng nhau xem xét ví dụ về đoạn văn viết về sự thay đổi không khí:

It was a sunny Sunday afternoon. Birds were singing and the wind was softly fonding people’s skin. John and Ana were going to go for a picnic that afternoon. Unfortunately they saw some nimbus and decided not to go. They were living in England, and as you know the weather is usually rainy in England. It started to rain a few minutes later, so they decided to stay inside and watch some Netflix. After watching ‘After Life’ for a couple hours the rain stopped and the sun was shining again. But this time the wind was too harsh. They thought that it was still not the best idea to go for a picnic, but maybe they could go for a walk. 

When they went out, they saw it was cloudy again. We couldn’t ask for better weather! they thought. John said, ‘A storm seems to be heading this way, maybe we should just go home and watch more ‘After Life’, don’t you think Ana?’ They bought some junk food on their way home and stayed at home during the bad weather. 

Dịch tiếng Việt:

Đó là một buổi chiều chủ nhật đầy nắng. Chim hót và gió khẽ mơn man làn da. John và Ana sẽ đi dã ngoại vào chiều hôm đó. Thật không may, họ đã nhìn thấy một số vùng mây và quyết định không đi. Họ đang sống ở Anh, và như bạn biết thời tiết thường mưa ở Anh. Trời bắt đầu đổ mưa vài phút sau đó, họ quyết định ở trong nhà và xem Netflix. Sau khi xem ‘After Life’ trong vài giờ, cơn mưa đã tạnh và mặt trời lại hửng nắng. Nhưng lần này gió quá khắc nghiệt. Họ nghĩ rằng đi dã ngoại vẫn chưa phải là ý kiến ​​hay nhất, nhưng có lẽ họ có thể đi dạo. 

Khi ra ngoài, họ lại thấy trời nhiều mây. Chúng tôi không thể yêu cầu thời tiết tốt hơn! họ nghĩ. John nói, ‘Một cơn bão dường như đang hướng về phía này, có lẽ chúng ta nên về nhà và xem thêm’ Afterlife ‘, bạn có nghĩ vậy không Ana? ” Họ mua một số đồ ăn vặt trên đường về nhà và ở nhà khi thời tiết xấu. 

Ví dụ về một đoạn tiếng Anh về nông nghiệp

Trong phần này, chúng ta hãy cùng nhau xem xét ví dụ đoạn văn viết về nghề nông:

Farmers are the ones who make sure to keep the future’s nourishment safe. In Addition to the duty to provide food to people which is a really important thing to do, farmers have many other responsibilities to utilize to the economy and to the society. Farmers are innovator, entrepreneurs. They have some roles like being an employer and being an environment protector. These people’s daily jobs are not just to milk the cow and to grow barley for making bread. Being a farmer has a more complex structure than it had been thought. This occupation has a good interaction which has a positive impact not only on the environment but also on the projects that the farmers have been working on their own. 

Dịch tiếng Việt:

Người nông dân là những người đảm bảo giữ an toàn cho sự nuôi dưỡng của tương lai. Ngoài nghĩa vụ cung cấp lương thực cho người dân là việc cần làm thực sự quan trọng, người nông dân còn có nhiều trách nhiệm khác để tận dụng cho nền kinh tế và cho xã hội. Người nông dân là người đổi mới, người kinh doanh. Họ có một số vai trò như là người sử dụng lao động và là người bảo vệ môi trường. Công việc hàng ngày của những người này không chỉ là vắt sữa bò và trồng lúa mạch để làm bánh mì. Làm nông dân có một cấu trúc phức tạp hơn người ta tưởng. Nghề này có sự tương tác tốt, có tác động tích cực không chỉ đến môi trường mà còn đến các dự án mà người nông dân đang tự làm. 

Ví dụ về đoạn văn tiếng Anh chủ đề không gian

Trong phần này, chúng ta hãy cùng nhau xem xét ví dụ về đoạn văn viết về cấu trúc của không gian:

The universe is the ‘thing’ that is substantiated in every time and every space. The space- time, in which these types of events have occured, has three space dimensions and one time dimension. (Beyond the standard model, some unified theories suggest more dimensions, but they have not been tested.) Today the experiments show us that the universe is shaped straight or really close to being straight. In addition to this, in an observation on the lights of supernovas in the 2000s it is seen that the universe I mean the space (not the space- time) is extending and speeding.

Dịch tiếng Việt:

Vũ trụ là ‘sự vật’ có thể chứng minh được trong mọi thời gian và mọi không gian. Không gian – thời gian, trong đó các loại sự kiện này được xảy ra, có ba chiều không gian và một chiều thời gian. (Ngoài mô hình tiêu chuẩn, một số lý thuyết thống nhất đề xuất nhiều kích thước hơn, nhưng chúng không được kiểm tra.) Ngày nay, các thí nghiệm cho chúng ta thấy rằng vũ trụ có hình dạng thẳng hoặc thực sự gần với hình dạng thẳng. Ngoài ra, trong một quan sát về ánh sáng của các siêu tân tinh vào những năm 2000, người ta thấy rằng vũ trụ mà tôi muốn nói đến là không gian (không phải không-thời gian) đang kéo dài và tăng tốc.

Ví dụ về đoạn văn tiếng Anh về chủ đề ô tô

Trong phần này, chúng ta hãy cùng nhau xem xét ví dụ đoạn văn viết về các cuộc đua xe hơi:

Car races were started in France in 1894. Today, they are one of the most popular spectator sports. Competition is something that cars attend and results are announced and issued. The competition has a wholeness and it is original in its own outcomes. It can be combined with a couple of levels and a final. Those were the information that Hilmi got from Wikipedia. He is really into car races. He watches them on TV whenever he can. He is planning to go and watch a race next weekend and he is just really excited.

Dịch tiếng Việt:

Các cuộc đua xe hơi được bắt đầu ở Pháp vào năm 1894. Ngày nay, chúng là một trong những môn thể thao được nhiều khán giả yêu thích nhất. Cạnh tranh là một cái gì đó mà ô tô tham dự và kết quả được công bố và ban hành. Sự cạnh tranh có tính tổng thể và nó là nguyên bản trong kết quả của chính nó. Nó có thể được kết hợp với một vài cấp độ và một trận chung kết. Đó là những thông tin mà Hilmi lấy từ Wikipedia. Anh ấy thực sự tham gia vào các cuộc đua xe hơi. Anh ấy xem chúng trên TV bất cứ khi nào có thể. Anh ấy dự định sẽ đi xem một cuộc đua vào cuối tuần tới và anh ấy thực sự rất hào hứng.

Ví dụ về đoạn văn tiếng Anh về tình yêu 

Trong phần này, chúng ta hãy cùng nhau xem xét ví dụ của một đoạn văn tiếng Anh nói về tình yêu thương khiến con người ta cảm thấy thế nào:

Being in love brings not only good but also bad feelings to you. You feel things that you thought you were not capable of feeling before. You become a person that you would not expect to be from yourself and feel really good. Love is like an amusement park trip and it makes you a different person as time passes. You will lose a very big fortune if you are not in love. People do not learn from the knowledge, they learn from the feelings that they feel as a result of that knowledge that they faced. There is not a better teacher compared to love.

When you are in love, you feel immortal and you feel like there are butterflies in your stomach. It is a known fact that a group of specific hormones causes strong feelings. By the time these hormones occur, people can experience romance and they feel things that they thought they could not control. The symptoms that show the men are in love are different from the symptoms that show the women are in love. 

Dịch tiếng Việt:

Khi yêu không chỉ mang đến cho bạn những cảm giác tốt mà còn có cả những cảm xúc tồi tệ. Bạn cảm nhận được những điều mà trước đây bạn nghĩ rằng bạn không thể cảm nhận được. Bạn trở thành một người mà bạn không mong đợi từ chính mình và cảm thấy thực sự tốt. Tình yêu giống như một chuyến đi công viên giải trí và nó khiến bạn trở thành một con người khác theo thời gian. Bạn sẽ mất một khối tài sản rất lớn nếu không yêu. Mọi người không học từ kiến ​​thức, họ học từ những cảm giác mà họ cảm thấy là kết quả của kiến ​​thức mà họ phải đối mặt. Không có một giáo viên tốt hơn so với tình yêu.

Khi bạn yêu, bạn cảm thấy bất tử và bạn cảm thấy như có bướm trong bụng. Một thực tế đã biết rằng một nhóm các hormone cụ thể gây ra cảm giác mạnh. Vào thời điểm những kích thích tố này xuất hiện, mọi người có thể trải qua sự lãng mạn và họ cảm thấy những điều mà họ nghĩ rằng họ không thể kiểm soát. Các triệu chứng cho thấy nam giới đang yêu khác với các triệu chứng cho thấy phụ nữ đang yêu. 

Ví dụ về đoạn tiếng Anh về Ngày tháng

Trong phần này, chúng ta hãy cùng nhau xem xét ví dụ đoạn văn ngắn viết về Đế chế Ottoman:

Ottomans are connected to the Kayı clan from Oguzlar. In the time of the sultan of the great Seljuq empire Alaaddin Keykubat, Ottomans were placed in three different place as Karacadag, Sogut and Domanic. After the Kosedag War, the Kayi clan connected to the Ilkhanid Empire who occupied Anatolia. Becoming a weak empire, Ilkhanid Empire faced a big problem; Osman Bey declared his independence. (1299) There was not any political unity in the Balkans when the Ottoman clan was established. The Kingdom of Serbia was the strongest empire in the balkans. Apart from that, there were Bulgarian, Hungarian and Albanian Empires , Wallachia, Moldavia, Bosnia, Herzegovina and Ardeal seigniory. The Ottoman clan has the geographical location that allows it to extend. Also they constitute a strong central authority. Addition to that, there was not any political unity in the balkans. For these reasons and more, Ottomans enlarged really fast and easily. 

Dịch tiếng Việt:

Người Ottoman được kết nối với tộc Kayı từ Oğuzlar. Vào thời vua của đế chế Seljuq vĩ đại Aladdin Key Kubat, người Ottoman đã được đặt ba nơi khác nhau như một Karacadag, Sogut và Dominic. Sau Chiến tranh Kosedag, gia tộc Kayi kết nối với Đế chế Ilkhanid đã chiếm đóng Anatolia. Trở thành một đế chế yếu, Đế chế Ilkhanid phải đối mặt với một vấn đề lớn; Osman Bey tuyên bố độc lập của mình. (1299) Không có bất kỳ sự thống nhất chính trị nào ở Balkan khi gia tộc Ottoman được thành lập. Vương quốc của người serbian là đế chế mạnh nhất ở Balkan. Ngoài ra, còn có các Đế quốc Bulgaria, Hungary và Albania, Wallachia, Moldova, Bosnia, Herzegovina và Ardeal seigniory. Gia tộc Ottoman có vị trí địa lý cho phép mở rộng. Ngoài ra, họ còn tạo thành một cơ quan quyền lực trung ương mạnh mẽ. Thêm vào đó, không có bất kỳ sự thống nhất chính trị nào ở Balkan. Vì vậy, những lý do này và hơn thế nữa, Ottoman đã mở rộng thực sự nhanh chóng và dễ dàng. 

Câu hỏi về đoạn văn tiếng Anh 

Trong phần này, chúng tôi đã chuẩn bị một đoạn văn tiếng Anh có chứa các câu hỏi cho bạn. Cùng Learn Wordly kiểm tra nhé:

I wonder what you do in your spare time. Do you go jogging? Do you like to swim? Maybe you would like to swim with me? If you like biking, we can also do that. I really like listening to classical music. Bach is my favorite. I like to go to the beach and listen to some Bach. Would you like to join me? We can also go to see a movie in the theater. What kind of movies do you like? I think you would like comedy movies, wouldn’t you? I assume this because I know that your favorite comedian is Ricky Gervais. Let’s go to his show then. I really like dark humor too. 

Dịch tiếng Việt:

Tôi tự hỏi bạn làm gì trong thời gian rảnh rỗi của bạn. Bạn có đi chạy bộ không? Bạn thích bơi lội không? Có lẽ bạn muốn bơi với tôi? Nếu bạn thích đi xe đạp, chúng tôi cũng có thể làm điều đó. Tôi thực sự thích nghe nhạc cổ điển. Bach là yêu thích của tôi. Tôi thích đi biển và nghe một số bài hát của Bach. Bạn có muốn tham gia cùng tôi? Chúng ta cũng có thể đi xem phim trong rạp. Bạn thích thể loại phim nào? Tôi nghĩ bạn sẽ thích những bộ phim hài hước, phải không? Tôi giả định điều này vì tôi biết rằng diễn viên hài yêu thích của bạn là Ricky Gervais. Hãy đi xem chương trình của anh ấy hơn. Tôi cũng thực sự thích hài hước đen tối. 

Đoạn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

Trong phần này, chúng ta hãy cùng nhau xem xét ví dụ về đoạn văn tự giới thiệu về bản thân:

Hello I am Ali. I am twenty five years old. I have brown hair and brown eyes. I am not too short nor too tall. I graduated from Mimar Sinan Fine Arts University last year. I majored in philosophy there. I really like singing songs and I really do not like to watch movies. I can not concentrate on something for more than fifteen minutes. My family lives in Kocaeli, I usually visit them once in a month. I have a little brother. He is eight years old. I enjoy playing games with him. I have a dog named Faruk and he is also eight years old. My future plan is to be in Germany for the rest of my life. 

Xin chào, tôi là Ali. Tôi hai mươi lăm tuổi. Tôi có tóc nâu và mắt nâu. Tôi không quá lùn cũng không quá cao. Tôi đã tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Mimar Sinan năm ngoái. Tôi học chuyên ngành triết học ở đó. Tôi thực sự thích hát các bài hát và tôi thực sự không thích xem phim. Tôi không thể tập trung vào một cái gì đó hơn mười lăm phút. Gia đình tôi sống ở Kocaeli, tôi thường đến thăm họ mỗi tháng một lần. Tôi có một em trai. Anh ta tám tuổi. Tôi thích chơi trò chơi với anh ấy. Tôi có một con chó tên là Faruk và nó cũng đã tám tuổi. Kế hoạch tương lai của tôi là ở Đức trong suốt quãng đời còn lại. 

Bản dịch đoạn văn tiếng Anh theo tiếng Việt

Trong phần này, chúng tôi đã chuẩn bị cho bạn cả phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt của một đoạn văn theo từng câu. Chúng ta hãy cùng nhau kiểm tra nhé:

My lovely trip to Istanbul (Chuyến đi đáng yêu của tôi đến Istanbul)

I would like to tell you my trip to Istanbul. (Tôi muốn kể cho bạn nghe về chuyến thăm của tôi đến Istanbul.)

I went to Istanbul from Berlin last week to visit my family and to visit the beautiful places in town. (Tôi đến Istanbul từ Berlin vào tuần trước để thăm gia đình và thăm những địa điểm đẹp trong thị trấn.)

The flight took three hours and it was a nice and easy one. (Chuyến bay kéo dài ba giờ và nó là một chuyến bay tốt đẹp và dễ dàng.) 

When I arrived at the airport my cousins ​​welcomed me and we went to a place to have dinner. (Khi tôi đến sân bay, anh em họ của tôi đã chào đón tôi và chúng tôi đến một nơi để ăn tối.) 

The place was near the Bosphorus and the view was unbelievable! (Nơi này gần eo biển Bosphorus và quang cảnh thật tuyệt vời!)

After this magical experience we went home to get some rest. (Sau trải nghiệm kỳ diệu này, chúng tôi về nhà để nghỉ ngơi.) 

And the next day, we went to Belgrade Forest to have a little picnic and workout after that. (Và ngày hôm sau, chúng tôi đến Rừng Belgrade để có một buổi dã ngoại nhỏ và tập thể dục sau đó.) 

I ran ten kilometers in nature and felt so alive. (Tôi đã chạy 10km trong thiên và cảm thấy rất sống động.) 

For the next thing to do, we visited the Ciragan Palace. (Sau đó, chúng tôi đến thăm Cung điện Ciragan.)

We had a delicious lunch there and enjoyed the view. (Chúng tôi đã có một bữa trưa ngon miệng ở đó và tận hưởng khung cảnh.) 

I had only two days to spend there, so we could not visit other places but it was enough for me. (Tôi chỉ có hai ngày để ở đây, vì vậy chúng tôi không thể đi thăm những nơi khác nhưng với tôi như vậy là đủ.) 

Istanbul always finds a way to glamor me! (Istanbul luôn tìm ra cách để quyến rũ tôi! 

Kỹ thuật viết đoạn văn tiếng Anh

Nếu bạn muốn viết một bài luận tốt, bạn phải có khả năng tạo ra các đoạn văn vững chắc. Nếu nền tảng của bạn không vững chắc, bài báo hay bài luận tiếng Anh bạn viết sẽ không hay. Đây là điều cực kỳ quan trọng là có thể viết được những đoạn văn hay. 

Tất nhiên, điều này cũng áp dụng cho các đoạn văn mà bạn có thể viết bằng tiếng Anh, tiếng Việt và bất kỳ ngôn ngữ nào bạn muốn.

Tổng các câu dựa trên một chủ đề duy nhất được gọi là một đoạn văn. Mỗi đoạn văn chỉ đề cập và mô tả một ý tưởng. Không có quy định chặt chẽ về độ dài của các đoạn văn tiếng Anh, nhưng chúng thường dài từ ba đến năm câu.

Bạn Hãy chuẩn bị!

Thực hiện một nghiên cứu chi tiết về chủ đề bạn sẽ viết và ghi chú nhỏ sẽ giúp công việc của bạn trở nên vô cùng dễ dàng. Đừng quên tập trung vào các quan điểm khác nhau. Bạn có thể quyết định phong cách bạn sẽ sử dụng tùy theo tình hình của độc giả của bạn. 

Hãy nhớ bốn quy tắc quan trọng!

Có bốn điểm quan trọng bạn không nên bỏ qua khi viết một đoạn văn. 

 1. Đầu tiên là sự chính trực, hãy cẩn thận để có sự thống nhất về chủ đề trong đoạn văn bạn viết, tránh những câu lạc đề. 
 2. Quy tắc quan trọng thứ hai là thứ tự của các câu. Nói điều cuối cùng nên nói trước sẽ làm hỏng tính hay của đoạn văn. 
 3. Điểm quan trọng thứ ba là phải có sự nhất quán trong đoạn văn bạn viết. Khi một lập luận mâu thuẫn với một lập luận khác, điều đó có nghĩa là bạn sẽ không viết được một đoạn văn hay. 
 4. Và cuối cùng, đừng quên nguyên tắc toàn diện. Bạn sẽ có thể diễn đạt những gì bạn muốn kể trong đoạn văn bạn đã viết, một cách toàn diện với các câu bạn đã hình thành. 

Chúng ta nên làm theo những bước nào? 

Đoạn văn bạn sẽ viết nên bao gồm các câu giới thiệu, thân bài và kết luận. Cũng giống như bạn làm cách bạn viết một bài luận văn tiếng Anh. Khác là đoạn văn thường ngắn và chỉ gói gọn trong một vài câu mà thôi.

Trong câu đầu tiên, bạn nên đề cập đến chủ đề của đoạn văn. Bạn sẽ có thể trình bày rõ ràng những gì bạn sẽ mô tả trong câu này. 

Khi đến với phần phát triển, thứ tự của các câu, một trong bốn điểm quan trọng bạn cần chú ý, có tầm quan trọng lớn. Bạn nên chú ý đến cách viết của những câu này hỗ trợ cho câu giới thiệu theo một trật tự sẽ không phá vỡ tính toàn vẹn của đoạn văn. 

Sử dụng các câu lạc đề trong cùng một đoạn văn sẽ làm giảm chất lượng bài viết của bạn. Các câu của bạn nên bổ sung cho nhau và hỗ trợ lập luận của bạn. Bạn có thể sử dụng các biểu thức chuyển tiếp và liên từ, cũng như một số mẫu để đảm bảo tính toàn vẹn và dễ đọc của văn bản. 

Dưới đây là một số liên từ kết nối bạn có thể sử dụng:

 • Despite (Mặc dù)
 • Although (Mặc dù)
 • Now that (Bây giờ)
 • As if (Như)
 • Seeing that (Thấy rằng)
 • If (Nếu)
 • Henceforth (Kể từ đây)
 • Then (Sau đó)
 • Unless (Trừ khi)
 • Neither.. nor..: (Không…cũng không)
 • More (Hơn nữa)
 • Even if (Mặc dù)
 • Whenever (Bất cứ khi nào)
 • Not only.. but also (Không những …..mà còn)
 • On account of (Bởi vì)
 • As a result of (Bởi vì)
 • Whereas (Trong khi)
 • Only if (Chỉ khi)
 • Unlike (Không giống như)
 • Since (Từ)
 • Even so (Mặc dù vậy)
 • Just in case  (Chỉ trong trường hợp)
 • In contrast to (Trái ngược với)
 • Because of (Bởi vì)
 • As long as (Miễn là, trừ khi)
 • Suppose (Giả sử)
 • As well as (Cũng như)
 • As long as (Khoảng thời gian, thời kỳ)
 • That’s why (Đó là lý do tại sao)
 • Because (Bởi v)
 • After (Sau)
 • In fact that (Thực tế
 • Apart from (Ngoài)
 • Eventually (Cuối cùng)
 • As (Khi, trong khi)
 • During (Trong suốt)
 • Therefore (Do đó)
 • Till (Cho đến khi)
 • As soon as (Ngay khi)
 • Once (Một lần)
 • Conversely (Ngược lại)
 • Just as (Cũng như)
 • Unless (Trừ khi)
 • Furthermore (Hơn nữa)
 • Thus (Do đó)
 • No sooner.. then (Không sớm nữa ……do đó)
 • Without (Không có)
 • For the purpose that (Với mục đích) 
 • In addition (Thêm vào đó)
 • For(Đối với )
 • Indeed (Thật vậy)
 • After that (Sau đó)
 • When (Khi)
 • No matter (Không vấn đề)
 • Nevertheless (Tuy nhiên)
 • By the time (Theo thời gian)
 • In the event (Trong sự kiện)
 • Since (Từ khi)
 • Consequently (Do đó)
 • In the case of (Trong trường hợp) 
 • Either.. or../either.. or.. (hoặc ….hoặc)
 • Aside from (Ngoài) 
 • Due to the fact that (Do thực tế rằng)
 • Besides (Bên cạnh đó)
 • Both.. and.. (Cả …..và …)
 • Before (Trước)
 • So long as (Miễn là)
 • Though(mặc dù)
 • Also (Cũng)
 • While (Trong khi)
 • Providing (Cung cấp)
 • So as to (Để)
 • Meanwhile (Trong khi đó)
 • Supposing that (Giả sử rằng)
 • In the event of (Trong trường hợp)
 • Along (Cùng)
 • For example (Ví dụ)
 • But for (Nếu không có)
 • As (Mặc dù)
 • As much as (Nhiều như)
 • Owing to (Vì, bởi vì)
 • In case (Trong trường hợp)
 • Whether.. or… (Cho dù ….. hoặc…)
 • Rather than (Thay vì)
 • On condition that (Với điều kiện là )
 • In that case (Trong trường hợp đó)
 • Except that (Ngoại trừ việc )
 • Additional (Bổ sung)
 • For that reason (Vì lý do đó)
 • Finally (Cuối cùng)
 • Now (Ngay bây giờ)
 • If only (Giá như)
 • In spite of (Bất chấp)
 • Until (Cho đến khi)
 • Otherwise (Nếu không)
 • However (Tuy nhiên )
 • Whether or not (Có hay không) 
 • For instance (Ví dụ)
 • As though (Như thể)
 • Though (Mặc dù)
 • So that (Vì vậy)
 • In order that (Để mà) 
 • Even though (Mặc dù)
 • The moment (Thời điểm)
 • immediately (Ngay lập tức)
 • So (Vì vậy)

Bạn có thể phát triển và hoàn thành đoạn văn của mình bằng các liên từ mà chúng tôi đã liệt kê ở trên. Trong câu cuối cùng của bạn, bạn nên tóm tắt ý chính bằng cách nhấn mạnh nó. 

Có thể viết tiếng Anh một cách chính xác có nghĩa là bạn ngừng suy nghĩ bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình và bắt đầu suy nghĩ bằng tiếng Anh. Hãy nhớ rằng để đạt được trình độ này, bạn cần phải làm rất nhiều bài tập đọc và viết. 

Sử dụng các kỹ thuật này khi viết đoạn văn bằng tiếng Anh 

Trước hết, hãy đảm bảo rằng trong đầu bạn không có dấu chấm hỏi nào về chủ đề bạn sẽ làm. Tránh viết về những chủ đề mà bạn không thể nghĩ chi tiết. Chúng ta hãy cùng nhau xem xét ba điểm mà bạn nên chú ý trong văn bản:

 • Giải thích chung
 • Nắm vững tất cả các chi tiết của ngữ pháp
 • Từ vựng 

Chỉ có một cách để cải thiện bản thân cho cả ba điểm đã đề cập, bằng cách đọc nhiều và nghiên cứu. Xem 150 chủ đề bài luận tiếng Anh và tải file PDF bài luận mẫu ở đây nhé !

Sau khi nghiên cứu và đọc bạn sẽ làm, bạn cần phải viết rất nhiều bài luận. Nếu có ai đó có thể kiểm soát bài viết của bạn, bạn có thể chắc chắn rằng bạn sẽ ngạc nhiên về tốc độ cải thiện kỹ năng viết của bạn. 

Chú ý đến các từ và cụm từ được sử dụng trong các bài đọc bạn làm, sách ngữ pháp bạn làm việc, phim truyền hình bạn xem, phim ảnh. Những mẫu này có thể là những mẫu mà bạn sẽ sử dụng trong bài viết tiếp theo của mình. Bạn hoàn toàn có thể cải thiện vốn từ vựng của mình bằng cách đọc nhiều.

Làm thế nào để giải quyết các câu hỏi về đoạn văn tiếng Anh?

Các câu hỏi đoạn văn chiếm nhiều thời gian trong các kỳ thi ngoại ngữ như TOEIC, IELTS là một trong những dạng câu hỏi mà thí sinh gặp khó khăn nhất trong kỳ thi. 

Các câu hỏi về đoạn văn tiếng Anh là về khả năng hiểu, diễn giải và tổng hợp các cách diễn đạt tiếng Anh. Những câu hỏi này đo lường các kỹ năng siêu nhận thức, chẳng hạn như đưa ra kết luận dựa trên một lập luận. 

Đủ vốn từ vựng (bao gồm từ đồng nghĩa / trái nghĩa), khả năng suy luận chính xác về điều chưa biết dựa trên kiến ​​thức đã biết và đủ ngữ pháp để giúp thông thạo các câu được kiểm tra trong các dạng câu hỏi này. 

Vậy để giải câu hỏi đoạn văn tiếng Anh đúng chúng ta cần lưu ý điều gì? 

 • Trước khi đọc văn bản, hãy xem qua các câu hỏi: Bằng cách này, bạn sẽ vừa tiết kiệm thời gian vừa có thể hình dung sơ bộ về chủ đề của đoạn văn tiếng Anh. 
 • Chú ý đến dữ liệu số trong đoạn văn: Chúng ta có thể bao gồm các biểu thức chứa ngày tháng, biểu thức phần trăm (%)…, các chỉ số số lượng trong tiêu đề này. 
 • Lưu ý các đầu nối: Chú ý đến các liên từ được sử dụng để hiểu các câu dễ dàng hơn sẽ giúp công việc của bạn dễ dàng hơn. 
 • Tính từ và mệnh đề tương đối: Sẽ rất hữu ích khi chú ý đến các tính từ và mệnh đề tương đối được sử dụng. 

Những cấu trúc này, mang tính giải thích, chi tiết và cung cấp thông tin về các khái niệm và có thể làm cho các câu có vẻ dài hơn và phức tạp hơn chúng, có khả năng dẫn chúng ta đến câu trả lời đúng. Các đại từ tương đối mà bạn có thể sử dụng như sau:

 • Who: Được sử dụng cho các liên hệ
 • Which: Dùng cho đồ vật và động vật
 • That: Được sử dụng cho người, đồ vật và động vật

Suy luận – hãy cẩn thận với các câu hỏi ngụ ý 

Xin lưu ý rằng trong những dạng câu hỏi này, giám khảo hỏi ý kiến ​​của tác giả, không phải ý kiến ​​của bạn. Bạn có thể đồng ý với ý tưởng hoặc bạn có thể thấy mình cực kỳ xa rời ý tưởng đó. Điều quan trọng là bạn hiểu những gì được nói và đánh dấu lựa chọn đó. 

Chú ý đến các câu hỏi khái quát 

Đảm bảo chú ý đến các cụm từ như “mọi người – không ai – luôn – không bao giờ” trong đoạn văn. Bởi vì nếu một trong các tùy chọn liên quan đến câu “Hầu hết mọi người sẽ ghét người bán rau hư hỏng này” ở đâu đó trong văn bản, câu “Mọi người sẽ ghét người bán rau hư hỏng này” được bao gồm, tùy chọn này được viết để làm bạn bối rối.

Bởi vì “hầu hết mọi người” và “mọi người” không bao gồm cùng một số lượng người, tùy chọn này không chính xác.

Chia câu

Nếu bạn bắt gặp một câu quá dài, hãy chia nó thành hai hoặc ba phần. Điều này sẽ cho phép bạn phân tích câu dễ dàng hơn. 

Đừng bận tâm về những từ không xác định

Nếu có những từ trong đoạn văn mà bạn không biết nghĩa, điều này không nên làm bạn sợ. Có thể suy ra ý nghĩa của những từ này, mặc dù đại khái, từ phần tổng thể. 

Khoanh tròn các biểu thức chẳng hạn như ngày – người – thời gian và đọc chúng hai lần

Trái ngược với những gì bạn nghĩ, đọc văn bản hai lần sẽ không lãng phí thời gian của bạn và thậm chí còn giúp bạn tiết kiệm. 

Thông tin được trình bày trong các tùy chọn có liên quan đến thông tin được đưa ra trong phần gốc của câu hỏi không? 

Để loại bỏ những ứng viên bất cẩn, người đưa ra câu hỏi có thể đưa gần như cùng một câu vào một trong các phương án trả lời cho một số câu hỏi. Trong bối cảnh này, bạn cần đọc rất cẩn thận. 

Các dạng câu hỏi về đoạn văn

Sẽ không sai nếu nói rằng có khoảng năm loại câu hỏi đoạn văn:

 1. Câu hỏi chứa thông tin (không yêu cầu giải thích chi tiết)
 2. Câu hỏi mở (yêu cầu đọc kỹ)
 3. Các câu hỏi yêu cầu giải thích và suy luận (đọc giữa các dòng nên phát huy tác dụng.)
 4. Câu hỏi về phong cách và quan điểm của tác giả trong văn bản (loại yêu cầu nhìn đoạn văn bằng con mắt của tác giả)
 5. Câu hỏi hỏi ý chính hoặc tiêu đề có thể có của văn bản

Cuối cùng, chúng ta hãy xem một số câu hỏi về đoạn văn tiếng Anh trong các kỳ thi TOEIC, IELTS: 

1. Chọn từ hoặc cách diễn đạt hay nhất để điền vào chỗ trống trong đoạn văn.

Fossil fuel use is one of the main causes of climate change and the greenhouse effect. (1)—-, we must significantly reduce carbon emissions emissions from activities like heating and transportation. One option would be to (2)—- to renewable energy sources wherever possible, such as solar, hydropower, wind or geothermal systems. Another important step is to reduce our individual energy footprint. For example, driving a car places a particularly high burden on the environment (3)—- the carbon dioxide emissions into the air. Yet, we should keep in mind that there are several ways to lessen the impact and still continue (4)—- cars. For instance, by choosing (5)—- many new energy-saving models, we can help reduce harmful emissions.

Lựa chọn đáp án:

a. Conversely (Ngược lại)     

b. Similar (Tương tự)            

c. Otherwise (Nếu không thì)        

d. However (Tuy nhiên)    

e.Therefore (Vì vậy)

2. Chọn bản dịch tiếng Việt chính xác nhất của các câu bằng tiếng Anh và bản dịch tiếng Anh chính xác nhất của các câu bằng tiếng Việt.

Since the 1970s, media literacy has developed through the work of educators who have implemented programs to explore mass media, popular culture, and communication technologies with children and young people.

a) Khả năng hiểu biết về phương tiện truyền thông đã phát triển từ những năm 1970, nhờ các chương trình của các nhà giáo dục làm việc để khám phá các phương tiện truyền thông đại chúng, văn hóa đại chúng và công nghệ giao tiếp với trẻ em và thanh niên.

b) Từ những năm 1970, hiểu biết về phương tiện truyền thông đã phát triển thông qua công việc của các nhà giáo dục, những người thực hiện các chương trình khám phá các phương tiện truyền thông đại chúng, văn hóa đại chúng và công nghệ giao tiếp với trẻ em và thanh niên.

c) Khả năng hiểu biết về phương tiện truyền thông đã phát triển từ những năm 1970 cho đến ngày nay, nhờ vào công việc của các nhà giáo dục, những người tổ chức các chương trình khám phá giao tiếp đại chúng, văn hóa đại chúng và công nghệ giao tiếp với trẻ em và thanh niên.

d) Sự phát triển của kiến ​​thức truyền thông là nhờ vào công việc của các nhà giáo dục, những người đã thực hiện các chương trình từ những năm 1970 để khám phá giao tiếp đại chúng, văn hóa đại chúng và công nghệ giao tiếp với trẻ em và thanh niên.

e) Các chương trình áp dụng cho trẻ em và thanh thiếu niên từ những năm 1970 nhằm khám phá truyền thông đại chúng, văn hóa đại chúng và công nghệ truyền thông đã cải thiện khả năng hiểu biết của các phương tiện truyền thông với công việc của các nhà giáo dục.

3. Chọn phương án đúng nhất để hoàn thành câu đã cho.

 —-, he was foremost an investor and more interested in attracting public interest in his work than advancing scientific knowledge. When the philosopher Alfred North Whitehead famously credited Thomas Edison with the discovery of a method of invention While Thomas Edison saw himself as a member of the larger scientific community and presented papers before the National Academy of Sciences As Thomas Edison began his inventive career by becoming a contract inventor in the telegraph industry after working as a telegraph operator in the mid-1860s Because Thomas Edison depended more on the assistance of a large staff of experimenters and machinists who made important contributions to his innovative efforts Although reputation was significant for Thomas Edison, particularly because of his popular image as the primary investor of several new technologies.

a) When the philosopher Alfred North Whitehead famously credited Thomas Edison with the discovery of a method of invention

b)While Thomas Edison saw himself as a member of the larger scientific community and presented papers before the National Academy of Sciences

c) As Thomas Edison began his inventive career by becoming a contract inventor in the telegraph industry after working as a telegraph operator in the mid-1860s

d) Because Thomas Edison depended more on the assistance of a large staff of experimenters and machinists who made important contributions to his innovative efforts

e) Although reputation was significant for Thomas Edison, particularly because of his popular image as the primary investor of several new technologie.

Điền câu trả lời bạn cho là đúng ở dưới phần bình luận bài viết này nhé !

Học tiếng Anh trở lên dễ dàng với Elsa Speak Pro

Tặng tài khoản StudyPhim 1 năm trị giá 300.000 đ. Học tiếng Anh với phim ảnh, video phụ đề song ngữ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version