CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

 

1. LEARL WORDLY bảo vệ quyền riêng tư cá nhân hoặc công ty của người dùng và các thành viên và đảm bảo lợi ích tối đa từ tất cả các dịch vụ công nghệ. Website đã áp dụng các nguyên tắc khác nhau về bảo mật thông tin và dữ liệu cá nhân / doanh nghiệp. Các chính sách bảo mật này được xác định và tuyên bố áp dụng cho việc thu thập và / hoặc sử dụng dữ liệu trên trang web https://learnwordly.com và tất cả các ứng dụng và các dịch vụ được kết nối với LEARL WORDLY.

2. Tất cả các nguyên tắc này được chỉ định bằng cách truy cập và / hoặc sử dụng website LEARL WORDLY  hoặc là thành viên đã đăng ký của LEARL WORDLY được coi là đã được Người dùng hoặc THÀNH VIÊN chấp nhận. LEARL WORDLY có quyền thực hiện các chỉnh sửa và cập nhật trong phần “Tuyên bố về Quyền riêng tư” bất kỳ lúc nào, mà không cần thông báo trước.

3. LEARL WORDLY sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân / công ty và dữ liệu nào được Người dùng truyền đến nó dưới dạng điện tử thông qua trang web của chúng tôi cho các bên thứ ba. LEARL WORDLY có thể gửi bản tin xin phép theo quy định của pháp luật, thực hiện tiếp thị được ủy quyền trong các hoạt động truyền thông bằng e-mail, SMS hoặc điện thoại, và thu thập dữ liệu thống kê từ các hoạt động truyền thông này bằng các công cụ và phương pháp khác nhau. LEARL WORDLY tuyên bố và cam kết không tham gia vào các hoạt động truyền thông trái với yêu cầu của người dùng, không tiếp thị khi chưa được phép và cung cấp các công cụ cho phép người dùng thoát khỏi hệ thống miễn phí và dễ dàng. LEARL WORDLY sẽ không bao giờ chia sẻ dữ liệu cá nhân / công ty và thông tin được truyền cho bên thứ ba, ngoại trừ các mục đích được giải thích ở trên liên quan đến việc thu thập thông tin,

4. Để xác định các vấn đề hệ thống có thể xảy ra trong LEARL WORDLY  và để giải quyết các vấn đề này khẩn cấp, LEARL WORDLY có thể ghi lại địa chỉ IP, thông tin liên hệ khác của người dùng, thông tin đã đăng ký trong tài khoản người dùng trên mạng xã hội và sử dụng các bản ghi này cho các mục đích nói trên.

5.LEARL WORDLY có thể cung cấp liên kết đến các trang web khác được kết nối với LEARL WORDLY. Nó có thể xuất bản các quảng cáo, đơn đăng ký, thông báo, khảo sát của các bên thứ ba mà nó có hợp đồng. LEARL WORDLYcó thể hướng Người dùng đến các trang web / dịch vụ / ứng dụng di động của các nhà quảng cáo hoặc các bên thứ 3 đã liên kết thông qua các biểu mẫu, thông báo, khảo sát và quảng cáo này. LEARL WORDLY không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các chính sách và thực tiễn bảo mật của các trang web và / hoặc ứng dụng di động khác được truy cập thông qua liên kết này, cũng như bất kỳ nội dung văn bản và hình ảnh nào mà chúng có.

6. Thông tin cá nhân / công ty của Người dùng / Thành viên được hiểu là tên và họ, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ e-mail, tuổi, v.v. và bất kỳ thông tin nào khác để xác định người dùng. LEARL WORDLY sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân / công ty nào cho các công ty và bên thứ ba mà LEARL WORDLY không hợp tác, trừ khi có quy định khác trong tuyên bố về quyền riêng tư này. Trong các trường hợp được liệt kê dưới đây, WORDLY sẽ có thể tiết lộ thông tin của người dùng cho các bên thứ ba bằng cách vượt ra ngoài các quy định của tuyên bố về quyền riêng tư này. Những tình huống này là;

6.1. Các trường hợp cần tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý trong pháp luật hiện hành và các điều ước quốc tế có hiệu lực trong pháp luật trong nước,

6.2.Trong các trường hợp liên quan đến việc thực hiện các yêu cầu của hợp đồng giữa LEARL WORDLY với người dùng và việc thực hiện của họ,

6.3. Trong trường hợp thông tin về người dùng được yêu cầu cùng với cuộc điều tra hoặc cuộc điều tra do các cơ quan hành chính và / hoặc tư pháp có thẩm quyền tiến hành theo phương thức tố tụng,

6.4. Trong trường hợp cần thiết phải cung cấp thông tin để bảo vệ quyền lợi và bảo mật của người dùng.

7. LEARL WORDLY tuyên bố rằng nó có nghĩa vụ giữ bí mật thông tin được cung cấp cho nó một cách riêng tư và bí mật, giữ bí mật và đảm bảo rằng tính bảo mật được duy trì, ngăn chặn tất cả hoặc bất kỳ phần nào của thông tin bí mật xâm nhập vào miền công cộng hoặc sử dụng trái phép hoặc tiết lộ cho bên thứ ba.

8. LEARL WORDLY có thể lấy thông tin về thông tin sử dụng của người dùng trên trang web bằng cách sử dụng cookie (Cookie), là tệp giao tiếp kỹ thuật và thông tin về việc sử dụng Ứng dụng với dữ liệu người dùng tài khoản IP hoặc Mạng xã hội. Tệp thông tin liên lạc kỹ thuật được gọi là cookie giúp thu thập thông tin thống kê về số lượng người sử dụng trang web theo tỷ lệ tạm thời, cho mục đích gì, số lần một người truy cập trang web có liên quan và họ ở lại trong bao lâu, đồng thời tạo ra các quảng cáo và nội dung với động đa dạng từ các trang người dùng được thiết kế đặc biệt cho người dùng. Đây là một tệp dữ liệu được thiết kế và sử dụng để trợ giúp.

9. Thông tin có thể được yêu cầu từ những người dùng trả lời các cuộc khảo sát định kỳ hoặc không định kỳ có thể được tổ chức trong các ứng dụng cũng có thể được sử dụng bởi LEARL WORDLY và các cá nhân hoặc tổ chức hợp tác để tiếp thị trực tiếp cho những người dùng này, phân tích thống kê và tạo cơ sở dữ liệu đặc biệt .

10. LEARL WORDLY có thể thay đổi các quy định của tuyên bố về quyền riêng tư này khi thấy cần thiết, với điều kiện là nó được công bố trên website learnwordly.com. Các điều khoản của tuyên bố về quyền riêng tư mà LEARL WORDLY đã thay đổi được coi là có hiệu lực vào ngày xuất bản trong Ứng dụng.

Scroll to Top