ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 

1 – Điều khoản chung

a – Phạm vi.
Thỏa thuận điều khoản dịch vụ này chi phối việc bạn sử dụng https://learnwordly.com/ cùng với tất cả thông tin, nội dung, sản phẩm, tài liệu và dịch vụ có sẵn cho bạn thông qua Trang web LEARN WORDLY của chúng tôi hoặc bên thứ ba.

Khi truy cập Trang web LEARN WORDLY, bạn đồng ý bị rằng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này, cũng như những điều khoản có trong Chính sách bảo mật của chúng tôi, được kết hợp và sẽ ràng buộc bạn như bất kỳ điều khoản hợp đồng nào khác. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn bị cấm sử dụng hoặc truy cập Trang web.

Ngoài các điều khoản và điều kiện hiện hành trên Trang web của chúng tôi, Thỏa thuận này, cùng với Chính sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi, tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi, thay thế mọi hiểu biết, đại diện hoặc thỏa thuận trước hoặc không nhất quán về Dịch vụ. Khi xem xét việc bạn sử dụng Trang web, bạn tuyên bố và bảo đảm bạn đủ tuổi hợp pháp để tạo hợp đồng ràng buộc và không phải là người bị cấm nhận dịch vụ theo luật pháp Việt Nam hoặc quyền tài phán hiện hành khác.

Bạn cũng đồng ý cung cấp thông tin trung thực, chính xác, hiện tại và đầy đủ khi và nếu được nhắc bởi các phần có liên quan của Trang web.

b – Quyền chấm dứt và / hoặc chặn quyền truy cập
Chúng tôi có quyền chấm dứt, chặn hoặc hạn chế quyền truy cập hoặc sử dụng Trang web của bạn cho bất kỳ vi phạm hoặc nghi ngờ vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này.

c – Người dưới 14 tuổi
Những người dưới 14 tuổi không được đăng ký với Trang web, sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào được cung cấp bởi hoặc thông qua Trang web yêu cầu thông tin cá nhân như một điều kiện sử dụng hoặc cung cấp bất kỳ thông tin nào cho chúng tôi.

2 – Giấy phép sử dụng

Quyền được cấp để tạm thời tải xuống một bản sao của các tài liệu (thông tin hoặc phần mềm) trên Trang web LEARN WORDLY để chỉ xem tạm thời, phi thương mại. Đây là việc cấp giấy phép, không phải chuyển nhượng quyền sở hữu và theo giấy phép này, bạn không được:

  • sửa đổi hoặc sao chép các tài liệu;
  • sử dụng các tài liệu cho bất kỳ mục đích thương mại, hoặc cho bất kỳ màn hình công cộng nào (thương mại hoặc phi thương mại);
  • cố gắng dịch ngược hoặc thiết kế ngược bất kỳ phần mềm nào có trên Trang web;
  • xóa mọi bản quyền hoặc ký hiệu độc quyền khác khỏi tài liệu; hoặc là
  • chuyển tài liệu cho người khác hoặc người hâm mộ trên gương của bất kỳ máy chủ nào khác.

Giấy phép này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ hạn chế nào trong số những hạn chế này và có thể bị learnwordly.com chấm dứt bất cứ lúc nào. Khi chấm dứt việc xem các tài liệu này hoặc khi chấm dứt giấy phép này, bạn phải hủy mọi tài liệu đã tải xuống mà bạn sở hữu cho dù ở dạng điện tử hoặc in.

3 – Từ Chối

LEARN WORDLY KHÔNG ĐẢM BẢO HOẶC ĐẢM BẢO TIẾP CẬN TRUY CẬP VÀO TRANG WEB NÀY HOẶC BẤT CỨ TRANG WEB NÀO LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB. BẠN ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM ĐẦY ĐỦ VÀ RỦI RO KẾT QUẢ MẤT TỪ KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY VÀ BẤT CỨ THÔNG TIN NÀO TRÊN TRANG WEB NÀY.

CHÚNG TÔI ĐẶC BIỆT TỪ CHỐI BẤT CỨ MỘT SỰ ĐẢM BẢO RÕ RÀNG HAY NGAY LẬP TỨC NÀO.

Hơn nữa, chúng tôi không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, kết quả có khả năng hoặc độ tin cậy của việc sử dụng tài liệu trên Trang web hoặc liên quan đến các tài liệu đó hoặc trên bất kỳ trang web nào được liên kết với Trang web này.

4 – Hạn chế

Những thông tin chúng tôi cung cấp trên trang web đều được cấp phép tối thiệu theo luật định hiện hành. Việc bạn sử dụng trang web hoặc bất cứ dịch vụ nào đã được LEARN WORDLY tư vấn về khả năng số tiền của bạn đã trả tiền cho các dịch vụ.

Trong sự kiện bạn có bất cứ một tranh chấp nào với bên thứ ba do việc sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chịu bất cứ một trách nhiệm pháp lý nào. Bạn phải tự chấp nhận với những quyết định của chính bạn.

5 – Sửa đổi

Các tài liệu xuất hiện trên Trang web có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, chính tả hoặc nhiếp ảnh. Chúng tôi không đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào trên Trang web là chính xác, đầy đủ hoặc hiện tại. Chúng tôi có thể thay đổi các tài liệu có trên Trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra bất kỳ cam kết cập nhật tài liệu nào.

6 – Liên kết

Chúng tôi có thể cung cấp liên kết đến các trang web hoặc tài nguyên khác do các bên thứ ba sở hữu và vận hành. Chúng tôi không kiểm soát các trang web và tài nguyên đó. Do đó, bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự sẵn có của các trang web hoặc tài nguyên bên ngoài đó và không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung, quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ hoặc tài liệu nào khác được cung cấp thông qua các trang web hoặc tài nguyên đó.

Bạn cũng thừa nhận và đồng ý, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với mọi thiệt hại hoặc mất mát gây ra hoặc bị cáo buộc là do, hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào như vậy. Việc sử dụng bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào như vậy đều có nguy cơ của người dùng.

7 – Sửa đổi điều khoản sử dụng trang web

Chúng tôi có quyền sửa đổi các điều khoản của Thỏa thuận này hoặc bất kỳ điều khoản và điều kiện nào khác trên trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo và bạn có trách nhiệm định kỳ xem lại Trang web, cùng với Thỏa thuận này, để sửa đổi.

Các sửa đổi đối với các điều khoản và điều kiện trên Trang web này sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi được đăng (Ngày hiệu lực Ngày bắt đầu). Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản mới nhất của các Điều khoản và Điều kiện này.

8 – Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho chúng tôi vô hại trước mọi tổn thất, chi phí, chi phí hoặc thiệt hại (bao gồm phí luật sư, phí chuyên gia ‘và các chi phí kiện tụng khác) phát sinh từ, hoặc do bất kỳ cách nào liên quan đến mọi khiếu nại hoặc hành động dựa trên (a) việc bạn vi phạm các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận này hoặc Trang web của chúng tôi và (b) việc bạn sử dụng Dịch vụ.

Nếu cần thiết, chúng tôi có thể tham gia bảo vệ bất kỳ khiếu nại hoặc hành động nào như vậy và bất kỳ cuộc đàm phán nào để giải quyết hoặc thỏa hiệp. Không giải quyết có thể ảnh hưởng xấu đến quyền hoặc nghĩa vụ của chúng tôi sẽ được thực hiện mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền, bằng chi phí của chúng tôi và theo thông báo cho bạn, để đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền đối với bất kỳ khiếu nại hoặc hành động nào và sau đó nghĩa vụ bảo vệ tương ứng của bạn sẽ chấm dứt.

9 – Luật điều chỉnh; Lựa chọn diễn đàn

Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh theo luật pháp của nước CHXHCN Việt Nam bất chấp mọi quy định xung đột pháp luật ngược lại. Ngoài ra, bạn cũng đồng ý rằng Công ước Liên Hợp Quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế và đạo luật Giao dịch Thông tin Máy tính Thống nhất (UCITA) sẽ không áp dụng cho Thỏa thuận này hoặc bất kỳ giải thích hoặc tranh chấp nào liên quan.

Tất cả các tranh chấp theo Thỏa thuận này sẽ được giải quyết bằng tranh tụng tại các tòa án tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam và mỗi Bên đồng ý không thể hủy bỏ quyền tài phán của các tòa án đó và từ bỏ bất kỳ sự bảo vệ nào của cơ quan có thẩm quyền hoặc địa điểm.

10 – Phí luật sư và chi phí pháp lý

Nếu bất kỳ vụ kiện hoặc hành động nào sẽ được đưa ra để thu hồi bất kỳ khoản tiền nào theo Thỏa thuận này, hoặc cho hoặc vì tài khoản của bất kỳ vi phạm nào trong tài liệu này, hoặc để thực thi hoặc giải thích bất kỳ điều khoản, giao ước hoặc điều kiện nào của Thỏa thuận này, bên thắng kiện sẽ được hưởng để phục hồi từ bên kia, như một phần chi phí của bên thắng kiện, phí luật sư hợp lý, số tiền sẽ được tòa án và / hoặc trọng tài viên ấn định, và sẽ được đưa ra một phần của bất kỳ phán quyết hoặc phán quyết nào được đưa ra (bất kể có hay không vấn đề được tranh cãi).

11 – Sự phân công

Thỏa thuận này mang tính cá nhân với bạn và bạn không được chuyển nhượng Thỏa thuận này hoặc các quyền và nghĩa vụ dưới đây cho bất kỳ bên thứ ba nào. Việc từ bỏ bởi bất kỳ bên nào của bất kỳ bên mặc định nào sẽ được coi là từ bỏ mặc định trước hoặc sau đó của cùng một điều khoản khác của Thỏa thuận này.

12 – Mức độ nghiêm trọng

Nếu bất kỳ phần, điều khoản hoặc mục nào ở đây bị vô hiệu hoặc không thể thi hành bởi tòa án có thẩm quyền thì sự vô hiệu lực đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc hoạt động của bất kỳ điều phần, điều khoản hoặc mục nào khác và điều khoản hoặc điều khoản không hợp lệ đó sẽ bị coi là bị cắt đứt từ Hiệp định. Bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này về bản chất phải tồn tại khi chấm dứt Thỏa thuận này để có hiệu lực theo nghĩa của nó sẽ tồn tại khi chấm dứt như vậy, bao gồm nhưng không giới hạn quyền sở hữu, quyền sở hữu trí tuệ và các điều khoản cấp phép được quy định trong Thỏa thuận này.

13 – Giới hạn hành động

Bạn đồng ý rằng mọi khiếu nại hoặc biện hộ phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ, hoặc liên quan đến Thỏa thuận này, phải được đưa ra hoặc khẳng định trong vòng một (1) năm sau khi hành động hoặc không hành động xảy ra dẫn đến yêu cầu hoặc bào chữa hoặc sẽ bị cấm vĩnh viễn, bất kể thời hiệu, thời hiệu phát hiện hay quy tắc, thời hiệu tiết kiệm, đạo luật thu phí hoặc học thuyết, học thuyết công bằng hoặc lý thuyết khác có thể được sử dụng để kéo dài thời gian yêu cầu bồi thường hoặc quốc phòng có thể được khẳng định.

14 – Toàn bộ thỏa thuận

Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ sự hiểu biết của các bên, đồng thời thu hồi và thay thế tất cả các thỏa thuận trước đó giữa các bên và được dự định là sự thể hiện cuối cùng của thỏa thuận của họ. Nó sẽ không được sửa đổi hoặc sửa đổi, ngoại trừ bằng văn bản hoặc đăng bài trên trang web của LEARN WORDLY. Trang web, như được đăng và sửa đổi trong tương lai, và Thỏa thuận này, như được đăng và sửa đổi trong tương lai, sẽ là tài liệu hợp lệ tôn trọng các quyền và nghĩa vụ của bạn và LEARN WORDLY.

15 – Biện pháp khắc phục

Trong trường hợp vi phạm hoặc bị đe dọa vi phạm bởi bạn về bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này liên quan đến sở hữu trí tuệ hoặc sử dụng trái phép Trang web, bạn đồng ý và đồng ý rằng chúng tôi sẽ có quyền có được, như một vấn đề thuộc quyền , một lệnh cấm tạm thời hoặc vĩnh viễn hoặc cứu trợ công bằng khác chống lại sự vi phạm hoặc đe dọa vi phạm từ bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào, mà không cần phải thể hiện bất kỳ thiệt hại thực tế nào hoặc rằng các thiệt hại tiền tệ sẽ không đủ khả năng khắc phục và không cần thiết phải đăng bất kỳ trái phiếu nào hoặc bảo mật khác. Việc cứu trợ công bằng đã nói ở trên sẽ được bổ sung, chứ không phải thay cho các biện pháp pháp lý, thiệt hại tiền tệ hoặc các hình thức cứu trợ có sẵn khác. Sau khi ban hành bất kỳ biện pháp cứu trợ nào, chúng tôi sẽ có quyền thu hồi từ bạn, như một phần chi phí của chúng tôi,

Cập nhật lần cuối ngày 19/09/2021

Scroll to Top